سنگ مرمریت:

سنگ کربناتی دگرگونی می باشد که دارای بافت بلوری شکل می باشد،  و عمدتاً از کانی کلیست ایجاد شده اند که در ایران سنگ های این گروه بسته به درشتی بلورهایشان به سنگ های چینی (ریز بلور)، سنگ کریستال ( دارای بلورهای درشت) و سنگ مرمریت ( بدون قابلیت تشخیص بلورها) هستند که این سنگ مناسب جهت استفاده در کف و دیوار و پله فضاهای داخلی هستند که از مدرنترین آنها مرمریت دهبید، مرمریت لاشتر، مرمریت مشکی نجف آباد ، کریستال لا؟؟؟؟ مشکی ، چینی ازنا، چینی الیگودرز، مرمریت گوهره ، مرمریت هرلین است.